lördag 26 september 2009

Fiskestopp på gråsej för yrkesfiskarna...

Nu är även kvoten för gråsej fylld och det är stopp för yrkesfiske!
Det var väl på tiden kanske... här e ett utdrag ur beslutet om fiskestopp.
Observera §2. Fiske med handredskap är tillåtet under förutsättning att försäljning av fångsten inte sker!

Fiskeriverkets föreskrifter
om förbud mot svenskt fiske av gråsej i Skagerrak och
Kattegatt samt EG:s fiskevatten i Nordsjön och
Östersjön under återstoden av år 2009;


beslutade den 22 september 2009.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen föreskriver Fiskeriverket följande.


1 § Svenskt fiske av gråsej i Skagerrak och Kattegatt samt EG:s fiskevatten i
Nordsjön och Östersjön är förbjudet från och med den 28 september till och med
den 31 december 20091.
Det är även förbjudet att efter den 29 september landa eller omlasta gråsej som
under tillåten tid har fångats i fiske inom de i första stycket angivna områdena.
Sådan gråsej får inte heller saluhållas i första led efter den 30 september.

2 § Utan hinder av bestämmelserna i 1 § får fiske ske med handredskap om
fisket inte sker för avsalu.
Om det behövs för något vetenskapligt ändamål kan Fiskeriverket medge
undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter gäller till utgången av år 2009.

På Fiskeriverkets vägnar
AXEL WENBLAD
Bengt Högberg
FIFS 2009:26
Utkom från trycket den 22 september 2009
1 Jfr,


Mvh/fiskeguide Mathias
0705-85 63 62

Keep on fishing!

torsdag 24 september 2009

blåsigt fiske med....

Polacker. Halv storm i en vecka nu gör det omöjligt att fiska utomskärs så vi metar plattfisk i lä. Sol, singel malt o dagen e kanon än då.

måndag 21 september 2009